ebooking.com: Terms and Conditions

Gjennom nettstedet til ebooking.com har Brukeren tilgang til informasjon om produkter og tjenester fra tredjeparter knyttet til reiselivsvirksomhet, og i noen tilfeller kan man foreta bestilling og kjøp av slike produkter og tjenester fra vedkommende leverandører.

På denne nettsiden tilbyr ebooking.com en online annonserings- og markedsføringsplattform gjennom hvilken alle våre tjenesteleverandører lager alle typer midlertidig innkvartering (for eksempel hoteller, moteller, herberger, bed & breakfast, etc.), reiser, utflukter og andre tjenester tilgjengelig slik at Nettstedbrukere kan lete etter, sammenligne, velge og kjøpe det tilbudet som passer dem best, og til slutt foreta reservasjonen hos leverandøren de ønsker. Etter å ha fullført en reservasjon via ebooking.com-nettstedet, blir det etablert et direkte kontraktsforhold (juridisk bindende) med tjenesteleverandøren og den som har gjort reservasjonen. Så snart du foretar reservasjonen, er vi bare et mellomledd mellom deg og tjenesteleverandøren, som videresender alle reservasjonsdetaljer til den aktuelle leverandøren, som deretter bekrefter reservasjonen ved å sende en bekreftelse på e-post eller via en annen kommunikasjonskanal etablert av tjenesteleverandøren.

Informasjonen vi viser bygger på informasjonen vi har fått fra tjenesteleverandørene. Når det gjelder losjibedriftene har disse tilgang til et ekstranett for tjenesteleverandører der de tar fullt ansvar for å oppdatere priser, tilgjengelighet og enhver annen opplysning som finnes på vårt nettsted angående produktene og tjenestene som annonseres.

Innholdet og onlinetjenesten for bestilling av losji som tilbys gjennom dette nettstedet er driftet av EAN.com, LP., og er underlagt vilkår og betingelser som brukeren må akseptere når han gjør en bestilling (Vilkår og betingelser). Likeledes vil enhver annen type reiseprodukter og tjenester som tilbys av denne leverandøren på dette nettstedet være underlagt dennes vilkår og betingelser.

De elektroniske flyreservasjonene, fly- og hotellbestillinger (reisepakke) og innhold som tilbys gjennom dette nettstedet, drives og leveres av TOR GLOBAL TRAVEL, SLU, og det styres av denne enhetens vilkår og betingelser, hvilke brukere må godta når de reserverer. Videre vil alle andre produkter eller reisetjenester som leveres av denne leverandøren på denne nettsiden også være underlagt vilkårene og betingelsene. På grunn av dette vet du og aksepterer du at kontrakten om denne typen tjenester gjøres direkte med TOR GLOBAL TRAVEL, SLU i henhold til de vilkår og betingelser som denne enheten stiller til disposisjon før du avtaler tjenesten som utføres.

Innholdet og onlinetjenesten for bestilling av leiebiler som tilbys gjennom dette nettstedet er driftet av TravelJigsaw Limited, og er underlagt vilkår og betingelser som brukeren må akseptere når han gjør en bestilling.

Innholdet og onlinetjenesten for bestilling av aktiviteter på reisemålet som tilbys gjennom dette nettstedet er driftet av GetYourGuide AG, og er underlagt vilkår og betingelser som brukeren må akseptere når han gjør en bestilling.

Personvern og cookies

Du kan se vår policy for personvern og cookies for å få mer informasjon.

Gratistjeneste

Vår tjeneste er gratis for brukerne, da vi er en annonseringsplattform. Til forskjell fra andre tar vi ikke betaling fra våre brukere for vår tjeneste og vi legger ikke til noen avgifter eller gebyrer (bestillingsgebyrer) til prisen for produktene og tjenestene som er annonsert.

Ansvarsfraskrivelse

I henhold til de begrensninger som er nevnt i disse vilkårene og i den utstrekning det er lovlig tillatt, kan vi bare holdes ansvarlige for den direkte skaden som påføres, betalt eller påløpt på grunn av mangler som følge av manglende oppfyllelse av våre forpliktelser vedrørende vår formidlingstjeneste, siden avtalen med de ulike reisetjenestene som annonseres gjennom denne nettsiden, er direkte inngått i henhold til kontrakt med våre tjenesteleverandører og i samsvar med de vilkår og betingelser du spesielt er underlagt når reservasjonen er gjort.

Vi tar ikke under noen omstendigheter på oss noe ansvar for direkte eller indirekte tort og svie grunnet eller knyttet til oppkoplingen til, visualiseringen av eller bruken av dette nettstedet, eller forsinkelser ved eller umuligheten til oppkopling til, visualisering av eller bruk av dette nettstedet, eller ethvert annet teknisk problem som kan gå ut over dette nettstedet.

I den utstrekning loven tillater det vil ikke vi eller noen av våre ledere, ansatte, representanter eller andre personer knyttet til driften, sponsorvirksomheten og markedsføringen av nettstedet og dennes innhold være ansvarlige for: (i) tap og skader, det være seg av erstatningsmessig, spesiell, direkte eller indirekte art, driftstap, gevinsttap, inntektstap, tap av kontrakter, tap eller skade av kunder eller omdømme, og tap av rettssaker; (ii) feil knyttet til informasjonsbeskrivelsen av etablissementet (herunder også informasjon om priser, tilgjengelighet og kategorier) på vårt nettsted; (iii) tjenester som er levert eller produkter som er tilbudt av etablissementet; (iv) tap, skader eller kostnader (det være seg direkte, indirekte, påfølgende eller av erstatningsmessig art) du blir påført, inngår eller betaler, som følge av eller knyttet til bruken av, mangelfull tilgjengelighet av eller forsinkelser på vårt nettsted; eller (v) enhver type (personlig) overlast, dødsfall, skade på eiendom eller annen type skade, tap og utgifter (direkte, indirekte, påfølgende eller av erstatningsmessig art) du blir påført, inngår eller betaler, det være seg på grunn av (juridiske) handlinger, feil, overtredelser, (åpenbar) uaktsomhet, forsettlig dårlig yrkesutøvelse, utelatelser, manglende oppfyllelse, feilrepresentasjon, ansvar utenfor avtale av objektive grunner eller som (helt eller delvis) kan tilskrives etablissementet (ansatte, ledere, personale, fullmektiger, representanter eller datterselskaper), herunder også enhver (delvis) kansellering, overbooking, streik, force majeur eller annet som ligger utenfor vår kontroll.

Dersom det på tross av det ovenstående blir fastsatt at ebooking.com er ansvarlig for enhver type skade eller tap som følge av eller knyttet til noen av de ovennevnte ansvarsinnskrenkende forholdene, vil den maksimale erstatningen som fastsettes for ebooking.com sitt ansvar for all tort og svie ikke under noen omstendigheter overstige ett hundre euro per ansvarsforhold.

Annet

Dersom ikke annet er anført, vil den programvaren som er nødvendig for våre tjenester eller som brukes på vårt nettsted og opphavsrettighetene (herunder også copyright) til innholdet og opplysningene, samt materiellet på vårt nettsted, tilhøre ebooking.com, dennes leverandører eller distributører.

I den utstrekning loven tillater det vil disse vilkårene og betingelsene og ytelsen av våre tjenester rette seg etter og tolkes i henhold til gjeldende lovgivning i Spania, og enhver tvist som oppstår på bakgrunn av disse vilkårene og betingelsene og ytelsen av våre tjenester vil kun kunne legges frem for de kompetente domstolene i Spania.

Den spanske originalversjonen av disse vilkårene og betingelsene er blitt oversatt til andre språk. Den oversatte versjonen er en ikke-offisiell oversettelse som er gjort som en ekstratjeneste, og er derfor ikke rettighetsstiftende. Dersom det foreligger uenighet angående innholdet i eller tolkingen av vilkårene og betingelsene, samt dersom det finnes motstridigheter eller uoverensstemmelser mellom den spanske versjonen og de andre versjonene på andre språk, vil den spanske versjonen av disse vilkårene ha forrang og være utslagsgivende, i den utstrekning loven tillater det. Du kan se den spanske versjonen på vårt nettsted (ved å velge spansk språk) eller be oss skriftlig om å sende den til deg.

Firmaopplysninger

ebooking.com er et registrert varemerke og domene som eies av selskapet Domibay, S.L., er spanskregistrert selskap som er stiftet på ubestemt tid i henhold til spansk lovgivning, med forretningsadresse i Arrecife de Lanzarote (35500), calle Fajardo, nº 12, 1º planta, oficina 8 (Las Palmas, Spania), og med spansk organisasjonsnummer (CIF) B-35.971.498. Selskapet er registrert i Foretaksregisteret på Lanzarote, i bind 386, bok 0, blad 191, side IL-9272.

Save more with Secret Prices in accommodations

Unlock now
Unlock Secret Prices and get great offers

Sign up for free and you can immediately access our Secret Prices

By continuing, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy and Cookies and you agree to receive emails with promotions and commercial information. You can unsubscribe at any time.

You’ll enjoy:

  • Instant savings with Secret Prices up to -50%
  • Exclusive offers in your searches with this badge:
  • Congratulations!

    You've unlocked Secret Prices.

    Look out for 'Your ebooking Plus Member Deal' to pay less on select hotels.

Close

Select the number of rooms and guests.

Please select the number of rooms and persons who are traveling and complete the age of the children.

Adults Children Children ages

Please specify the age of children, in fields in red. (from 1 to 17)